Vedtægter

Vedtægter for Historisk Forening for Løgumkloster Kommune

§ 1.

Foreningens navn er Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, og dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2.

Foreningens formål er at skabe interesse for og sikre kildemateriale til kommunens historie og egnens historiske minder.

§ 3.

Enhver, der har interesse for Løgumklosteregnens historie og foreningens arbejde, kan blive medlem.

§4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved alm. stemmeflertal for to år ad gangen således, at der skiftevis afgår to eller tre medlemmer. Første gang afgår to efter lodtrækning. Et sjette medlem, udpeget af kommunalbestyrelsen, kan indtræde i bestyrelsen. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan kun vælges til bestyrelsen, såfremt et skriftligt samtykke foreligger fra det pågældende medlem.

§ 5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. I formandens fravær fungerer sekretæren som formand.

§ 6.

Bestyrelsen kan udpege medlemmer til varetagelse af særlige opgaver i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 7.

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes af bestyrelsen med mindst en uges varsel med bekendtgørelse i en lokal avis.

§ 8.

På generalforsamlingen aflægges beretning og revideret regnskab, samt vælges bestyrelse i henhold til § 4, samt to revisorer, der fungerer to år ad gangen og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning. Skriftlige forslag fra medlemmerne kan indgives før generalforsamlingen eller fremsættes på den. Dersom medlemskontingentet er fastsat som husstandskontingent (§9), har én person fra hver medlemshusstand én stemme.

§ 9.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forslag af bestyrelsen.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt forlanger det ved forslag til dagsorden, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling, jfr. § 7.

§ 11.

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 12.

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved alm. stemmeflertal af en generalforsamling, der tæller mere end halvdelen af medlemmerne. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan forslaget efterfølgende forelægges en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling jvf. §10, med dette som eneste punkt på dagsordenen; denne generalforsamling skal afholdes før den næste ordinære generalforsamling og er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

§ 13.

Opløses foreningen, anvendes eventuelle midler efter generalforsamlingens beslutning, dog således, at de kommer en historisk forening, institution eller forskningsopgave til gode.

§14.

Forhold som ikke er omtalt i disse vedtægter, overlades til bestyrelsens afgørelse.

§ 15.

Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, når den tæller mindst 25% af medlemmerne og mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for det fremsatte forslag. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan forslaget efterfølgende forelægges en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling jvf. §10, med dette som eneste punkt på dagsordenen; denne generalforsamling skal afholdes før den næste ordinære generalforsamling og er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 22.11.1972 og ændret på generalforsamling d. 27.10.2022.

Vedtægter for Lokalhistorisk Arkiv for Løgumkloster Kommune

                                   § 1.

Den selvejende institutions navn er Lokalhistorisk Arkiv for Løgumkloster Kommune. Stiftet den 22.11.1972.  Arkivets hjemsted er Løgumkloster.

                                                    § 2.

Stk. 1. Arkivets formål er at indsamle og bevare arkivalier, billed- og lydoptagelser samt kopier af originale arkivalier, som arkivet ikke kan få overladt.

Stk. 2. Arkivet skal foretage registrering af arkivalierne og opbevare arkivalierne på en betryggende måde.

Stk. 3. Arkivet skal stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og personalet skal være til rådighed med hjælp og rådgivning.

                                                    § 3.

Stk. 1. Arkivet er en selvstændig virksomhed med egen økonomi og egen styrelse. Arkivet har et tæt samarbejde med Historisk Forening for Løgumkloster Kommune.

Stk. 2. Arkivets arkivalier betragtes som offentligt eje, og deres forbliven som sådan garanteres. Arkivet kan også opbevare arkivalier for en periode. Her skal dog foreligge en klar overenskomst.

                                                    §4.

Den til arkivets oprettelse og daglige drift fornødne kapital tilvejebringes ved tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, organisationer og virksomheder. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler samt eventuelt tilskud fra Historisk Forening for Løgumkloster Kommune.

                                                    § 5.

Stk. 1. Arkivets øverste myndighed er en styrelse der består af arkivlederen samt 5 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for Historisk Forening for Løgumkloster Kommune.

Stk. 2. Styrelsen holder møder efter behov, men skal holde mindst et møde om året - kaldet årsmødet.

Stk. 3. Årsmødet skal bl.a. indeholde følgende:

  1. 1.    Velkomst og valg af dirigent
  2. 2.    Aflæggelse af en årsberetning ved formanden
  3. 3.    Aflæggelse af arkivlederes årsberetning
  4. 4.    Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til

godkendelse.

  1. 5.    Fastlæggelse af årets budget.
  2. 6.    Eventuelt.

Stk. 4. Styrelsen konstituerer sig selv og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5. I årsmødet deltager arkivets leder og personale.

Stk. 6. Vedtagelse i styrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for forslaget.

Stk. 7. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af styrelsen.

                                                    § 6.

Stk. 1. Styrelsen udpeger den daglige leder, som er ansvarlig for arkivets drift.

Stk. 2. Styrelsen godkender arkivets åbningstider og fører tilsyn med dets funktion og bistår lederen.

Stk. 3. Arkivets personale kan deltage uden stemmeret i styrelsens møder.

                                                    § 7.

Arkivet tegnes ved underskrift af styrelsens formand og arkivets leder i forening.

                                                    § 8.

Arkivets styrelse og arkivets leder hæfter ikke personligt for de for arkivet indgåede forpligtelser, for hvilke arkivet hæfter med dets respektive formue.

                                                    § 9.

Stk. 1. Arkivets regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af styrelsen udnævnt revisor.

Stk. 2. På årsmødet har styrelsen  årsregnskabet til godkendelse.

                                                    § 10.

Stk. 1. Beslutning om arkivets ophør , kan kun træffes på et, med det formål, særlig indkaldt styrelsesmøde. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af samtlige styrelsesmedlemmer.

Stk. 2. I tilfælde af arkivets ophør, skal arkivalierne anbringes, så de forbliver i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

Stk. 3. Arkivets styrelse træffer beslutning om anvendelse af arkivets eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.

Stk. 4. Arkivets styrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen og anbringelsen af arkivalierne og eventuelle formue m.m. er effektueret.

Således besluttet på bestyrelsesmøde i Historisk Forening for Løgumkloster Kommune den 12.06.2006.

Deltagere: Vagn Lauritzen, Ninna Poulsen, Allan Honoré, Jørgen Ravn, Aase F. Wommelsdorff, samt arkivleder Frede Gotthardsen.

Rettet (§3 stk 2) på bestyrelsesmøde i Historisk Forening for Løgumkloster Kommune den 02.11.2016.

Deltagere: Vagn Lauritzen, Allan Honoré, Aase F. Wommelsdorff, Marion Ohlsen og Jan Marquardsen.